MR

De medezeggenschapsraad (MR) is bij wet geregeld. De directie/het bestuur zal aan deze raad haar beleid voorleggen ter advisering of ter instemming.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De ouders worden gekozen op een ouderavond door de ouders en de leerkrachten worden op een teamvergadering gekozen door het team.

De MR vergadert ongeveer 1x in de 6 weken, de notulen worden na goedkeuring opgehangen op het mededelingenbord op school. Eenmaal per jaar maakt de MR een jaarverslag.

Op de MR is het Medezeggenschapsreglement van SIMON van toepassing. Daarnaast heeft de MR een huishoudelijk reglement opgesteld, waar onder meer de werkafspraken in zijn vastgelegd.

Uit de MR wordt één lid vanuit de ouders en één lid vanuit het team afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle SIMON scholen. De GMR adviseert het College van Bestuur over beleidsstukken en zij heeft instemmingsrecht op een heel aantal beleidsgebieden.

In de MR zijn de volgende personen vertegenwoordigd:

Namens het team:
Mevr. Kevser Solak
Mevr. Meryem Unlu

Namens de ouders:
Dhr. Serdar Kayhan
Dhr. Abdullah Yasakov

In de GMR neemt de volgende persoon deel:

Namens het team:
Mevrouw Nadira El Messaoudi

Namens de ouders:
Dhr. Serdar Kayhan

Wilt u meer informatie over de bevoegdheden en werkzaamheden van de MR? Klik hier om de website van WMS te bezoeken.