Visie, Missie en Identiteit van Ibn-i Sina

Wij zien elk kind als een uniek schepsel van Allah. Daardoor is ieder kind een individu en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Het is vanuit deze gedachte dat we trachten het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van het kind. In ons onderwijs gaan wij ervan uit dat Allah ons heeft geschapen om Hem te dienen en om goede mensen te zijn. Ouders vertrouwen hun kinderen aan onze zorg toe in de hoop en verwachting dat het onderwijs zoveel mogelijk zal aansluiten bij de algemeen islamitische opvoeding zoals deze vanuit de islamitische bronnen wordt voorgestaan.

Voor het onderwijs volgt hieruit:

 1. We zijn erop gericht jonge mensen te brengen tot kennis van Allah en hen te leren op welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met Allah vanuit de gehoorzaamheid aan Zijn Woord.
 2. Elk kind zal gevormd en weerbaar moeten worden om straks zijn / haar plaats in de samenleving te kunnen innemen en zicht bewust moeten zijn van zijn / haar verantwoordelijkheid (normen en waarden).
 3. Er zullen tijd, ruimte en middelen beschikbaar moeten zijn om bij het kind zijn / haar individuele mogelijkheden maximaal te ontwikkelen.
 4. We streven naar orde en regelmaat binnen het onderwijs aan onze school om optimale voorwaarden voor leren en vormen te scheppen.
 5. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs, zodat zij de opleiding kunnen volgen die bij hen past om als volwaardig burger te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving

Als bestuur en medewerkers van de SIMON scholen hebben wij een pedagogisch verhaal te vertellen aan onze omgeving: onze leerlingen, ouders, medewerkers, bestuurders en samenleving. Met vragen zoals:

 • Hoe willen we zijn?
 • In welke richting willen we gaan?
 • Hoe gaan we levensbeschouwing met anderen delen?
 • Hoe gaan we om met andere culturele uitingsvormen?

De invulling van ons onderwijs zal in het teken staan van onze visie, missie en islamitische identiteit die in de dagelijkse praktijk uitvoerbaar, ervaarbaar en controleerbaar zal zijn. Wij willen een brug slaan tussen de huidige en toekomstige situatie van de organisatie waarbij een realistische, geloofwaardige en
attractieve kijk op de toekomst zichtbaar wordt. Ook willen wij vertrouwen geven aan leerlingen, ouders en medewerkers voor het positieve functioneren in de toekomst van de aangesloten scholen.

Onze kijk op het levensbeschouwelijke, cognitieve, affectieve en maatschappelijke functioneren van de school is uitgangspunt van ons denken en handelen. De visie die bestuur en schoolleiders op het toekomstig functioneren van de school hebben, bepaalt in belangrijke mate het succes van de school.

Wij willen met onze visie richting en betekenis aan het werken in een school geven en regelmatig evaluaties en reflecties in onze processen zodanig inbouwen, dat we met trots kunnen spreken van een 'lerende organisatie'.

Onderwijs op SIMON scholen, dus ook op onze school Ibn-i Sina, heeft een tweeledige taak: wij willen kinderen en ouders helpen “om een goede dienaar van de Schepper(Abd)” en "een voorbeeldig goed mens voor de schepping (Khalief)" te worden.

Een voorbeeldig goed mens “Khaliefa” in de betekenis van inburgeren, kennis nemen van nieuwe inzichten, vaardigheden aanleren om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. We willen respectvol met elkaar en met anderen ook buiten SIMON omgaan.
Dit vraagt om discipline en conformisme, om te begrijpen hoe dingen in elkaar zitten, feiten en meningen leren te kennen en vaardigheden voor het sociale verkeer te beheersen.
Dit is een duidelijke taak voor het onderwijs van de SIMON scholen waar een zekere mate van collectivisme voor nodig is.

Een goede dienaar “Abd" in de betekenis van het vormen van bewustwording bij het verder ontwikkelen van het individu met als doel een bijdrage te leveren aan persoonlijke inzicht om in vrede te leven met je zelf, de Schepper en de omgeving.

Het gaat om de mogelijkheid om uniek te zijn, anders als anderen, om eigen keuzes te kunnen maken waarin de kernwaarden “De parels van uitmuntendheid " van de SIMON scholen tot uitdrukking kunnen komen en ook ervaarbaar zijn voor anderen.

Een taak voor ons onderwijs is het scheppen van een leeromgeving die ruimte biedt aan mensen waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Dat vraagt om processen in de organisatie waarin kinderen en medewerkers leren eigen standpunten in te nemen, te experimenteren met meningen en gelegenheid krijgen om te kunnen participeren in de doelstelling van de stichting. Wij zien taal en moraal als de belangrijkste elementen bij de vorming van de identiteit en de ontwikkeling van onze leerlingen. Allochtone kinderen verkeren in complexe situaties en raken vervreemd van hun oorspronkelijke culturele en levensbeschouwelijke tradities. Op grond hiervan hebben wij vanuit de gekozen kernwaarden verwijzende waarden geformuleerd die tot verinnerlijkte waarden in het gedrag van de leerlingen ervaarbaar en zichtbaar worden.

Wie voor het islamitische onderwijs van de SIMON scholen kiest, kiest voor een transparante en democratische organisatie waarin het omgaan met kinderen en medewerkers centraal staat. In de volgende aandachtspunten en basiskenmerken van de visie komt dit tot uitdrukking:

 • Wij willen de constante ontwikkeling van pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten benadrukken waarin de identiteit van de leerkracht van grote betekenis is;
 • Wij willen door middel van jaarlijkse reflectie onze visie en identiteit regelmatig evalueren op onze onderwijs uitgangspunten;
 • Wij willen niet deductief [van boven opgelegd en smalle beleving van de identiteit] maar inductief met de teams, ouders, leerlingen de identiteit in een voortdurende dialoog beleven en verder ontwikkelen;
 • Wij willen de dialoog aangaan in de teams om de eenheid en de verscheidenheid op hun levensbeschouwelijke en pedagogische identiteit bespreekbaar te maken;
 • Wij willen kinderen opvoeden en begeleiden om zelfbewuste en goed ontwikkelde moslims te worden;
 • Wij willen betekenissen kunnen leren en geven vanuit het Islamitisch geloof waarin persoonlijke waarden bewust besproken en gezamenlijke indicatoren herkend worden;
 • Wij willen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de heelheid van de schepping en de Schepper vertrouwen;
 • Wij willen kinderen bewust maken van burgerschap en participatie in de Nederlandse samenleving;
 • Wij willen onderwijs vanuit Islamitisch perspectief om zin te zoeken en zin te geven;
 • Wij willen expliciete aandacht besteden aan visie en kernwaarden [lessen godsdienst, levensbeschouwing, gemeenschapsopbouw, maar ook in lessen van andere vakken];
 • Wij willen aandacht voor de wijze waarop relaties tussen kinderen en medewerkers inhoud en vorm krijgen;
 • Wij willen waarden tegen elkaar afwegen bij te nemen beslissingen;
 • Wij willen aan onderwerpen die in het onderwijs aan de orde komen levensbeschouwelijke betekenis verlenen.

De mate waarin wij deze visie van de SIMON scholen uit kunnen dragen, is sterk afhankelijk van de vraag hoe wij teams, medewerkers en ouders hierbij betrekken. Als we willen opvoeden tot ‘Abd’ en ‘Khaliefa’ dan zullen wij als SIMON scholen een aantal voorwaarden moeten realiseren.

Die voorwaarden zijn:

 • veiligheid: als leerlingen en medewerkers zich niet veilig voelen, ontbreekt de basis voor leren en participatie;
 • erkenning: je erkend en gekend weten als individu, als uniek mens met een naam en een eigen achtergrond en levensloop is voorwaarde voor verdere ontwikkeling;
 • wederzijds vertrouwen: waarin een klimaat van openheid en respect de basis vormt voor Abd en Khaliefa.

Om de organisatie van de SIMON scholen op basis van de visie zodanig te structureren dat de uitgangspunten van de visie ook transparant worden in de missie en principes, is een evaluatie en reflectie over de volgende punten noodzakelijk:

 • de structuur van de organisatie in relatie met de interne communicatie- en besluitvormingsprocessen;
 • het gekozen systeem van de integrale kwaliteitszorgsystematiek;
 • de stijl van de onderwijskundige leider en het management;
 • de taken en bevoegdheden van staf en medewerkers;
 • eenduidigheid over de sleutelvaardigheden in het onderwijs;
 • de gekozen strategie om te werken aan de implementatie van de visie, missie en principes om te komen tot de concrete uitvoering en omzetting van het identiteitsbeleid van de stichting;
 • ontwikkelen en vaststellen van de werkplannen op basis van het identiteitsbeleid van de SIMON scholen.

Alle kinderen van de SIMON scholen zullen actief gestimuleerd worden om vanuit de identiteit, de visie, de kernwaarden en de kernopdracht betekenisvolle leerervaringen op te doen, die hen voorbereiden op het vervullen van een actieve rol in de samenleving. Leerlingen, ouders, bestuur en team zullen samenwerken om authentiek leren mogelijk te maken. Als school willen we de leerling in zijn totaliteit ontwikkelen door aan te sluiten bij zijn of haar individuele behoeften, samenwerking met andere leerlingen aan te moedigen en respect te hebben en kennis te nemen van de opvattingen en achtergronden van medeburgers in de samenleving. SIMON helpt uw kind op weg om te worden wie het is.
Deze gedachte is binnen onze stichting verwoordt in de missie met als titel:

''Worden wie je bent''

Missie

De islamitische levenshouding is het fundament waarop het onderwijs op Ibn-i Sina is gebaseerd. De leerlingen worden in overeenstemming met de normen, waarden en opvoedingsregels van de islam begeleidt. Dit komt vooral tot uiting in de godsdienstlessen en het gebed op school. Voor de opvoeding van de kinderen acht de school het van belang dat zij handelen vanuit de normen en waarden zoals die in de Kor’an geopenbaard zijn en door de boodschapper van Allah, profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), zijn gepraktiseerd.

De essentiële overtuigingen, de kernwaarden van de school voor staat zijn: respect, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, openheid en vertrouwen.

Alle leerlingen van Ibn-i Sina zullen actief gestimuleerd worden om vanuit de identiteit, de visie, de kernwaarden en de kernopdracht betekenisvolle leerervaringen op te doen, die hen voorbereiden op het vervullen van een actieve rol in de samenleving. Leerlingen, ouders, bestuur en team zullen samenwerken om authentiek leren mogelijk te maken. Als school willen we de leerling in zijn totaliteit ontwikkelen door aan te sluiten bij zijn of haar individuele behoeften, samenwerking met andere leerlingen aan te moedigen, respect te hebben en kennis te nemen van de opvattingen en achtergronden van andere kinderen/mensen in de samenleving.

Visie

Vanuit het perspectief dat hiervoor onder het kopje missie is geschetst, is het ideale beeld van de toekomst van de school, de visie, als volgt verwoord:

Basisschool Ibn-i Sina is een bovenwijkse school met een islamitische identiteit die ouderparticipatie belangrijk vindt.
De school kent een actief, betrokken en enthousiast onderwijsteam dat onderwijs op maat biedt, een doorgaande lijn neerzet en zelfstandigheid bij de leerlingen stimuleert. Dit team is tevens deskundig op het gebied van NT2 didactiek.
Het onderwijs dat op ibn-i Sina wordt aangeboden is modern en van goede kwaliteit.

Opvoeding

Volgens de Islam zijn kinderen opvoedbaar. Elk kind is geboren met 'fitra'. Dat wil zeggen dat zij onbeschreven zijn, net als een wit vel papier (Tabula Rasa). De ouders voeden hun kinderen op tot een christen, jood of moslim. De opvoeding zien wij niet als een proces waarbij de opvoeders (ouders en leerkrachten) de kinderen waarden en normen opleggen. Het opvoedingsproces moet ervoor zorgen dat de kinderen uit zichzelf handelen volgens de bijgebrachte waarden, normen en regels. Bij Ibn-i Sina ligt de nadruk niet alleen op parate kennis, zoals soera's uit het hoofd leren, maar ook op houding en gedrag. Een islamitische houding en gedrag zijn twee belangrijke voorwaarden om de Islam verder te leren kennen.

Primair is het de taak van de ouders om hun kinderen op te voeden. Dat wil zeggen dat de ouders hun kinderen groot brengen volgens een bepaalde identiteit, levensbeschouwing of godsdienst. In geval van moslims worden de kinderen groot gebracht volgens de richtlijnen van de Islam. Het doel is dat kinderen opgroeien tot volwassenen die een goede relatie hebben met Allah (hun Schepper en Instandhouder) en met de omgeving (mensen en natuur). Dat wil zeggen dat deze moslims hun leven inrichten volgens de waarden, normen en regels van de Islam. Deze zijn onder andere: oprechtheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, respect voor elkaar, broederschap, zuiverheid in het geloof (akida), het dagelijkse gebed, vasten tijdens ramadan, lezen van de Qor´an.

Wij denken dat de school de ouders daarbij kan helpen. De school is dus niet alleen een onderwijsinstelling waar kinderen uitsluitend leren. Klimaat op school en gedrag van leraren zijn bepalend voor de overdracht van waarden en normen (tarbiyyah). Omdat de opvoeding thuis en op school elkaar aanvullen, krijgen onze kinderen een evenwichtige opvoeding. De twee instituten (gezin en school) moeten samenwerken in plaats van dat ze elkaar verzwakken en tegenwerken.

Dit betekent dat wij voorstanders zijn van een nauwe betrokkenheid van ouders. De opvoeding op school is steeds afgestemd op de opvoeding die de kinderen thuis krijgen. Om dit zo optimaal mogelijk te realiseren, willen wij graag naar ouders luisteren en zo veel mogelijk aan hun wensen tegemoet te komen.

Ouders zijn een van onze inspiratie bronnen.

Een islamitische opvoeding geven vinden wij belangrijk. Dit is ook de reden waarom wij ernaar streven om moslimleerkrachten in dienst te hebben. Hoewel het steeds moeilijker wordt om een moslimleerkracht te vinden, blijven wij toch ons best doen. Aan de andere kant vinden wij het ook belangrijk dat onze kinderen mensen van andere religies ontmoeten. Daarom zijn er ook niet-moslim groepsleerkrachten aan onze school verbonden. Wij zullen er niet naar streven om alleen moslim leerkrachten in dienst te hebben.