Ibn-i Sina in het kort

Een betere toekomst door goed onderwijs

In het Arnhemse Presikhaaf staat de islamitische basisschool Ibn-i Sina. Ibn-i Sina is een uitzonderlijke persoon in de wereldgeschiedenis. Hij was wijsgeer, wetenschapper en onderzoeker, een vooraanstaand theoreticus in de geneeskunde, praktiserend arts en heelmeester. Daarnaast was hij psycholoog, pedagoog en onderwijskundige. Hij heeft niet alleen invloed gehad op de islamitische wereld, maar ook op de westerse wereld. Daarom is de school naar hem vernoemd. Basisschool Ibn-i Sina verzorgt Nederlands onderwijs op islamitische grondslag. Het is een heel gewone basisschool, waar kinderen worden opgeleid om met succes vervolgonderwijs te kunnen volgen en goed te functioneren binnen de Nederlandse maatschappij. Taal , met name NT2 en andere vakken, zoals geschiedenis, wereldoriëntatie en godsdienst komen aan de orde. De kinderen bezoeken het theater, doen aan sport en spel en volgen op school het nieuws van alledag. Daarnaast krijgen de Islam, de islamitische cultuur en islamitische feesten ruim de aandacht. De kinderen leren zich te gedragen volgens de voorschriften van de Koran.

Veilige plek

Ibn-i Sina wil een goede, veilige plek bieden aan de leerlingen. We kijken met een open blik naar de Nederlandse samenleving. De school richt zich op integratie, mét het behoud van de eigen islamitische normen, waarden en cultuur. De school staat goed aangeschreven en scoort heel goed volgens de onderwijsnormen. De scores van de Cito-toets liggen rond het Arnhems gemiddelde. Behoorlijk veel kinderen gaan na groep 8 naar het VMBO-t , Havo en VWO.

Gemotiveerd onderwijsteam

Het onderwijsteam bestaat voor ongeveer de helft uit moslims en voor de andere helft uit niet-moslim leerkrachten. Samen vormen ze een gemotiveerd team, dat hard werkt aan het gedrag en de leerprestaties van de leerlingen. Iedere leerling wordt nauwgezet gevolgd. Als er iets mis dreigt te gaan, geven we individuele begeleiding of stellen we speciale leerprogramma's samen. Heeft een leerling moeite met leren of gedragsproblemen, dan onderhouden we nauw contact met de ouders. Zo zoeken leerling, leerkracht en ouders samen naar oorzaken en oplossingen.

Alle leerkrachten op onze school zijn deskundig op het gebied van NT2-didactiek. Het onderwijsaanbod aan anderstalige leerlingen die onze school bezoeken is zodanig ingericht dat de leerlingen beter en meer Nederlands leren en beter kunnen leren in het Nederlands. Dit blijkt onder andere door betere toetsresultaten bij de kinderen en meer werkplezier bij de leerkrachten.